Wypadki w rolnictwie

Zostałeś poszkodowany w wyniku wypadku w gospodarstwie rolnym? Pomożemy Ci uzyskać należne Ci świadczenia z polisy OC właściciela gospodarstwa.

Kto może się ubiegać o odszkodowanie?

O odszkodowanie z tytułu wypadku w gospodarstwie rolnym mogą się ubiegać osoby, którym bez ich winy, wskutek czynności i prac związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, została wyrządzona krzywda, tj.:

  • właściciel gospodarstwa;
  • osoby pozostające z właścicielem we wspólnym gospodarstwie domowym;
  • osoby pracujące na gospodarstwie;
  • osoby trzecie, przebywające na terenie gospodarstwa rolnego.

Jeżeli doszło do takiego zdarzenia, poszkodowany ma możliwość ubiegania się w KRUS o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci bliskiej osoby.

Wypadek w rolnictwie odszkodowanie

Pamiętajmy, że ubezpieczenie OC gospodarstwa rolnego jest ubezpieczeniem obowiązkowym, a w przypadku jego braku roszczeń musimy dochodzić z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Wypadek w gospodarstwie rolnym - potrzebujesz pomocy w uzyskaniu odszkodowania?

Kiedy należy nam się odszkodowanie?

Prawo do otrzymania jednorazowego świadczenia z KRUS jest zależne od przesłanek, które muszą być spełnione zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników. Odszkodowanie przysługuje ubezpieczonym rolnikom lub domownikom, którzy wskutek wypadku przy pracy w gospodarstwie rolniczym lub wskutek rolniczej choroby zawodowej ulegli wypadkowi, który doprowadził ich do stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku śmierci w powyższych okolicznościach ubezpieczonego rolnika lub domownika odszkodowanie za wypadek z KRUS należy się członkom rodziny ubezpieczonego.

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek w rolnictwie z KRUS?

Wypadek w rolnictwie

Wypadek przy pracy w gospodarstwie rolnym trzeba jak najszybciej (nie później niż 6 miesięcy od dnia wypadku) zgłosić do placówki KRUS, do której należy ubezpieczony.

Po wpłynięciu Twojego zgłoszenia zostaje wszczęte postępowanie dowodowe, które ma wyjaśnić okoliczności i przyczyny wypadku. W wyniku postępowania powinien zostać sporządzony protokół powypadkowy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (dla poszkodowanego lub uprawnionego członka rodziny poszkodowanego ubiegającego się o jednorazowe odszkodowanie).

W terminie 7 dni od otrzymania protokołu poszkodowany lub osoba upoważniona może zgłosić pisemnie swoje zastrzeżenia i uwagi.

Uwaga! Poza odszkodowaniem z KRUS możesz ubiegać się o świadczenia z ubezpieczenia OC rolników. Kluczowy jest w tym wypadku protokół powypadkowy KRUS.

Odszkodowanie z KRUS - nie wiesz jak się ubiegać i potrzebujesz naszej pomocy?