Wypadki przy pracy

Uległeś wypadkowi podczas pracy? Zgodnie z prawem należy Ci się odszkodowanie wypłacane przez ZUS. Dodatkowo, jeżeli wypadek nastąpił z winy pracodawcy, jest on zobowiązany do wypłacenia Ci należnego świadczenia z jego polisy OC.

Wypadek przy pracy – czym jest?

Według prawa wypadek przy pracy to zdarzenie spowodowane czynnikami zewnętrznymi zaistniałe:

 • podczas wykonywania przez pracownika poleceń przełożonego lub zwykłych czynności i prac z nimi związanych;
 • podczas wykonywania przez pracownika czynności lub prac na rzecz pracodawcy, nawet bez wyraźnego polecenia przełożonego;
 • podczas pozostawania pracownika do dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Jeśli w wypadku pracownik doznał uszczerbku na zdrowiu, ma prawo ubiegać się o odszkodowanie wypłacane mu z ZUS.

Wypadek przy pracy odszkodowanie

Wypadek przy pracy - nie wiesz jak się ubiegać o odszkodowanie i potrzebujesz naszej pomocy?

Odpowiedzialność pracodawcy

W szczególnych przypadkach pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, może ubiegać się o odszkodowanie z polisy OC pracodawcy. Po pierwsze – może się o nie starać wyłącznie po otrzymaniu świadczenia z ZUS i wtedy, kiedy świadczenie nie pokryje w pełni powstałej szkody.

Odszkodowanie z OC pracodawcy ma w tym wypadku uzupełnić odszkodowanie z ZUS. Po drugie – odszkodowanie od pracodawcy należy się pracownikowi wtedy, kiedy wypadek powstał z winy pracodawcy.

Najczęstszą przyczyną jest nieprzestrzeganie zasad BHP w miejscu pracy. Pracodawca musi wówczas pokryć koszty leczenia pracownika oraz – w przypadku inwalidztwa pracownika – wypłacić mu zadośćuczynienie, które umożliwi mu przekwalifikowanie się do innego zawodu.

Pamiętaj, że to pracownik musi udowodnić winę pracodawcy!

Jak uzyskać odszkodowanie od pracodawcy?

Aby móc starać się o odszkodowanie z OC pracodawcy, trzeba pamiętać o protokole BHP. Pracownik tuż po zgłoszeniu wypadku ma obowiązek sporządzić protokół BHP, w którym opisuje szczegóły zdarzenia oraz jego okoliczności. Pamiętajmy, że poszkodowany pracownik ma obowiązek wykazać, że podczas wypadku zaistniałym przy wykonywaniu obowiązków służbowych doznał uszczerbku na zdrowiu. Musi też wykazać i udowodnić związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy szkodą a samym wypadkiem.

Okolicznościami, które przemawiają na korzyść poszkodowanego pracownika i świadczą o zaniedbaniach pracodawcy związanych z przepisami BHP są m.in.:

 • niezabezpieczone maszyny i urządzenia;
 • przestarzały lub niesprawny sprzęt;
 • brak odzieży ochronnej;
 • zdarzenia losowe.

Odszkodowanie z OC pracodawcy - nie wiesz jak się ubiegać i potrzebujesz naszej pomocy?

Wypadek przy pracy z winy pracownika

Co w przypadku, kiedy to pracownik spowodował niebezpieczne zdarzenie i tym samym doprowadził do wypadku podczas wykonywanej pracy?

Według prawa zdarzenie, które kwalifikuje się jako wypadek będący wynikiem nieprzestrzegania przez pracownika zasad bezpieczeństwa bądź naruszenia zasad odnoszących się do ochrony życia lub zdrowia, nie jest obciążone odszkodowaniem z funduszu wypadkowego, a więc z OC pracodawcy.

W takiej sytuacji pracownik ma jednak nadal prawo do odszkodowania z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 80% przysługującej stawki.

Odszkodowanie wypadek przy pracy

Jakie świadczenia przysługują pracownikowi?

Pracownik, który podczas wykonywania czynności zawodowych uległ wypadkowi i doznał uszczerbku na zdrowiu, może starać się o następujące świadczenia:

 • zasiłek chorobowy – kiedy niezdolność do pracy jest wynikiem wypadku przy pracy;
 • świadczenie rehabilitacyjne – kiedy po zakończeniu zasiłku chorobowego pracownik nadal jest niezdolny do pracy;
 • jednorazowe odszkodowanie – kiedy pracownik w wyniku wypadku doznał stałego (lub długotrwałego) uszczerbku na zdrowiu;
 • zasiłek wyrównujący – kiedy wynagrodzenie pracownika zostało obniżone ze względu na stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu będący wynikiem wypadku;
 • renta szkoleniowa – kiedy w wyniku wypadku pracownik jest zmuszony przekwalifikować się do innego zawodu ze względu na niezdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku;
 • renta z tytułu niezdolności do pracy – kiedy pracownik ze względu na uszczerbek na zdrowiu poniesiony podczas wypadku jest niezdolny do pracy.

Uległeś wypadkowi w pracy? Chcesz ubiegać się o odszkodowanie i potrzebujesz pomocy?