Odszkodowanie za błąd medyczny

Przebywałeś w szpitalu i źle zdiagnozowano Twoją chorobę? A może niewłaściwa opieka medyczna doprowadziła do poważnego uszczerbku w Twoim zdrowiu? Jeżeli w wyniku błędu medycznego ucierpiało Twoje zdrowie lub zmarł Twój bliski, uzyskamy dla Ciebie należne odszkodowanie z polisy OC podmiotu odpowiedzialnego za szkodę.

Czym jest błąd medyczny i błąd lekarski?

Błąd medyczny to naruszenie norm obowiązujących lekarza lub personel medyczny podczas udzielania świadczeń medycznych, które może narazić pacjenta poddawanego leczeniu na uszczerbek na zdrowiu lub utratę życia. Może to być nieumyślne działanie lub zaniechanie oraz nienależyte działanie sprzeczne z ogólnie przyjętym modelem postępowania w danych przypadkach podmiotu leczniczego (lekarza, pielęgniarki, lekarza dentysty, ratownika medycznego lub innej osoby wykonującej zawód medyczny) doprowadzające do pogorszenia stanu zdrowia pacjenta.
Błąd lekarski to zaniedbanie w pracy lekarza polegające na niepoprawnym przeprowadzeniu badań albo zabiegów, postawieniu błędnej diagnozy czy nieostrożności podczas wykonywania zabiegów, co może doprowadzić do nieprawidłowego leczenia i poważnych konsekwencji zdrowotnych pacjenta.

Błąd medyczny odszkodowanie

Błąd medyczny - potrzebujesz naszej pomocy w uzyskaniu odszkodowania?

Z jakimi błędami medycznymi możemy się spotkać?

W zależności od okoliczności błędy medyczne możemy klasyfikować jako:

  • błędy diagnostyczne – dochodzi do nich, kiedy lekarz dokona niedokładnej analizy wyników badań pacjenta, co może skutkować np. zastosowaniem niewłaściwego leku lub niewłaściwej jego dawki. Do błędu diagnostycznego dochodzi również wówczas, kiedy lekarz nie rozpozna lub zbyt późno rozpozna chorobę zagrażającą życiu, np. nowotwór;
  • błędy terapeutyczne – są one następstwem błędów diagnostycznych i pojawiają się wtedy, kiedy pacjent zostaje zdiagnozowany w sposób niewłaściwy – w konsekwencji otrzymuje niewłaściwe leki (lub ich nie otrzymuje) lub jest rehabilitowany w sposób niedostosowany do jego schorzenia, co może skutkować pogorszeniem się stanu zdrowia;
  • błędy rokowania – będące następstwem postawienia złej diagnozy;
  • błędy techniczne – to błędy medyczne, do których dochodzi, kiedy polecenia lekarza nie są wykonywane w sposób właściwy lub nie są wykonywane w ogóle;
  • błędy medyczne podczas porodu – to różnego rodzaju działania lub zaniechania całego personelu medycznego, który jest odpowiedzialny za życie oraz zdrowie matki i dziecka. Dochodzi do nich m.in. wtedy, kiedy lekarz dokona błędnej oceny badań prenatalnych, dojdzie do uszkodzenia płodu lub uszkodzenia ciała dziecka podczas porodu, a także zaniecha się działań ratujących życie lub zdrowie matki dziecka;
  • błędy organizacyjne – dochodzi do nich w wyniku zaniedbań personelu medycznego w związku z obsługą urządzeń diagnostycznych czy dostępem do odpowiednich leków, co może skutkować dezorganizacją działania placówki medycznej i niemożnością udzielenia odpowiedniej opieki medycznej zgodnej z przyjętymi standardami.

Na jakie odszkodowanie możesz liczyć?

Odszkodowanie za błąd medyczny

W zależności od rodzaju błędu medycznego poszkodowany pacjent może liczyć na:

  • zadośćuczynienie – jest to jednorazowe świadczenie niezależne od poniesionej straty majątkowej;
  • odszkodowanie – jest to rekompensata za faktycznie poniesione przez poszkodowanego  straty związane np. z kosztem leków, kosztami rehabilitacji, wizyt lekarskich czy przeprowadzonych badań;
  • rentę w związku z utratą zdolności do pracy – jest to rekompensata za brak możliwości kontynuowania zatrudnienia lub rozwoju zawodowego;
  • rentę na zwiększone potrzeby – jest to okresowa rekompensata, która obejmuje zwrot kosztów za powtarzające się wydatki, np. leki, rehabilitację, środki higieniczne itp.

Błąd medyczny - chcesz ubiegać się o należne Ci odszkodowanie ale potrzebujesz naszej pomocy?